Artykuły filtrowane wg daty: kwiecień 2023

niedziela, 30 kwiecień 2023 10:31

MAJÓWKA. VADEMECUM GRILLOWANIA

Zrobiło się ciepło, a to oznacza, że w pełni rozpoczął się także sezon grillowy. W związku z tym do Straży Miejskiej wpływa coraz więcej pytań dotyczących tego, gdzie można legalnie grillować, na co pozwalają nam przepisy?

W obowiązującym stanie prawnym nie ma przepisów zabraniających grillowania na wolnej przestrzeni. Należy jednak pamiętać o tym, że o ile samo rozpalenie grilla nie jest zabronione to niektóre czynności, które mogą towarzyszyć takiej formie spędzania wolnego czasu już tak.

Najważniejszą rzeczą jest stosowanie się do przepisów przeciwpożarowych. Zgodnie z art. 82 §3 Kodeksu Wykroczeń ,,Kto na terenie lasu, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany".

Kolejną kwestią jest zachowanie osób grillujących. Grill to zazwyczaj okazja do picia alkoholu. Jeśli uczestnicy zabawy robią to w miejscu niedozwolonym, to narażają się na karę (art. 43’ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Kiedy w atmosferze dobrej zabawy głośno się zachowują zakłócając spokój i porządek publiczny (art. 51§1 lub 2 KW) czy kończąc spotkanie zostawią po sobie zaśmiecony teren (art. 145 KW), również muszą liczyć się z sankcjami przewidzianymi w Kodeksie Wykroczeń.


Często zdarza się, że spółdzielnie mieszkaniowe wprowadzają w swoich regulaminach zakazy pewnych zachowań w tym palenia grilla na balkonie czy tarasie. Istnienie takich zakazów i ich egzekwowanie leży tylko i wyłącznie w gestii administratora. Za ignorowanie takich zakazów nie są przewidziane sankcje karne wynikające z Kodeksu Wykroczeń czy innych ustaw.

Podsumowując grillować można, ale z rozsądkiem i przy odpowiednim zachowaniu osób w tym uczestniczących.

Dział: Aktualności

Nastała wiosna, a sprzyjająca aura sprzyja wykonaniu prac porządkowych wokół swoich miejsc zamieszkania. Pielęgnacji wymaga nie tylko ogród czy trawnik, ale także chodnik przylegający bezpośrednio do posesji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszyscy właściciele muszą dbać o czystość i estetyczny wygląd swoich obiektów. Ponadto są zobowiązani do pielęgnowania i utrzymywania estetycznego wyglądu terenów zielonych.

Jak co roku, strażnicy miejscy przypominają o wiosennych obowiązkach ciążących na właścicielu lub zarządcy nieruchomości. Dbanie o czystość i porządek naszego miasta to jedno z zadań Straży Miejskiej, dlatego apelujemy do mieszkańców i zarządców nieruchomości, aby sprawnie i z pozytywnym nastawieniem wypełnili obowiązek porządkowania swoich posesji. Przede wszystkim, aby wszelkiego rodzaju nieczystości pozbywać się w miejscach do tego przeznaczonych i nie tworzyć dzikich wysypisk.

Obowiązek sprzątania wynika z przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 roku, uchwały Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Radomia oraz Kodeksu Wykroczeń.

Strażnicy miejscy sprawdzają stan czystości działek usytuowanych na terenie miasta Radomia oraz kontrolują czy są odpowiednie pojemniki na śmieci. Chodzi o to, by ograniczyć powstawanie nielegalnych wysypisk, do których najczęściej przykładają się sami mieszkańcy. W przypadkach ujawniania miejsc nielegalnych wysypisk strażnicy będą starali się ustalić i ukarać sprawcę, a od właścicieli zaśmieconych terenów będą egzekwować ich uporządkowanie.    

Pamiętajmy, że stan czystości naszego miasta zależy głównie od nas samych i naszych codziennych nawyków.

Straż Miejska w Radomiu przypomina, że do obowiązków właściciela należą:

- Usuwanie piachu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Dotyczy to chodników, które przylegają do granicy nieruchomości. Właściciel posesji nie ma obowiązku sprzątania chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

- Właściwe oznakowanie posesji, czyli umieszczenie w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Jeśli budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym trzeba umieścić także na ogrodzeniu.

Za niedopełnienie ww. obowiązków strażnicy mogą nałożyć mandat karny w wysokości 100 złotych.

oraz:

- Wyznaczenie oraz odpowiednie przygotowanie we własnym zakresie i na własny koszt punktu gromadzenia odpadów z uwzględnieniem selektywnego zbierania odpadów.

- Zapewnienie czystości i właściwego stanu sanitarnego punktu gromadzenia odpadów.

- Selektywne gromadzenie odpadów zielonych powstających na terenie nieruchomości. Odpady takie zebrane w sposób selektywny są odbierane z posesji zabudowanych budynkami jednorodzinnymi w workach, a z innych nieruchomości również w kontenerach. Mogą być gromadzone także w pojemnikach z odpadami mokrymi. Z obowiązku zwolnieni są właściciele nieruchomości, którzy kompostują odpady na potrzeby własne, nie może to jednak być uciążliwe dla użytkowników sąsiednich posesji.

- Zapewnienie usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) i niedopuszczanie do ich przepełnienia.

- Właściciele posesji, którzy pozbywają się z terenu posesji nieczystości ciekłych muszą mieć aktualną umowę na korzystanie z usług świadczonych przez firmę (gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę) posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności tego typu. Na żądanie strażnika miejskiego zarządca nieruchomości musi okazać umowę oraz dowody uiszczania opłat za usługi.

Za niedopełnienie ww. obowiązków strażnicy mogą nałożyć mandat karny w wysokości od 20 do 500 złotych.

Dział: Aktualności

W dniu 12.04.2023 roku patrol Referatu Administracyjno – Porządkowego  kontrolował tereny przyległe do ogródków działkowych przy ulicy Osiowej w Radomiu pod kątem podrzucania nieczystości. Około godziny 12:25 strażnicy zauważyli bardzo dużą czarną chmurę dymu wydobywającą się z okolic ulicy Langiewicza/Osiowa/Urodzajna. Dym również wzbudził zaniepokojenie okolicznych mieszkańców, którzy o tym fakcie informowali dyżurnego Straży Miejskiej w Radomiu.

Patrol natychmiast udał się w kierunku źródła dymu i na terenie jednej z posesji mieszczącej się przy ulicy Langiewicza stwierdził, że wypalane są w dużej ilości kable, odpady foliowe i gumowe. Mężczyzna wypalający kable został wylegitymowany i nakazano natychmiastowe zagaszenie ogniska.

Po wylegitymowaniu sprawca wykroczenia został ukarany maksymalnymi mandatami karnymi na łączną kwotę 1000 zł na podstawie art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

Dział: Aktualności

ZOSTAŃ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM – NABÓR NA 4 STANOWISKA

 Jeżeli szukasz ciekawej pracy, lubisz pracę w bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem, lubisz pomagać innym, cenisz sobie czystość i estetykę to możesz zrealizować to wszystko  pracując w Straży Miejskiej w Radomiu.

Zapewniamy stabilne wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz, że dzięki swojemu zaangażowaniu będziesz mógł/mogła przyczynić się do tego aby nasze miasto było bardziej bezpieczne i panował w nim ład i porządek.

Czekamy na Ciebie.

Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać do sekretariatu Straży Miejskiej

w Radomiu, ul. Moniuszki 9, 26-600 Radom

w terminie do dnia 17.04.2023 do godz.12.00

Postępowanie kwalifikacyjne rozpocznie się od 18.04.2023 roku. W ramach postępowania kwalifikacyjnego zostaną przeprowadzone testy wiedzy ogólnej, testy sprawdzające sprawność fizyczną kandydata i  rozmowa kwalifikacyjna.

Wszystkie informacje na temat naboru w zakładce http://bip.strazmiejska.radom.pl/index.php?id=33

ZAGADNIENIA NA TEST WIEDZY OGÓLNEJ:

 1. Podstawowe informacje o Straży Miejskiej miasta Radomia
 2. Samorząd terytorialny ze szczególnym uwzględnieniem samorządu gminnego
 3. Podstawowe informacje z zakresu ustroju państwa
 4. Ustawa o strażach gminnych

RODZAJE ĆWICZEŃ NA TEŚCIE SPRAWNOŚCIOWYM:

Bateria testów to 4 ćwiczenia testujące wybrane zdolności motoryczne (siłę, wytrzymałość i zwinność):

 1. Uginanie i prostowanie ramion (z podporu leżąc przodem dla mężczyzn, z klęku podpartego dla kobiet) – tzw.  pompki
 2. Bieg „zygzakiem” po torze prostokąta 5m x 3m
 3. Siad z leżenia w czasie 30 s. (tzw. brzuszki)
 4. Próba biegu wytrzymałościowego (800 m dla kobiet, 1000 m dla mężczyzn)

 

Dział: Aktualności
wtorek, 04 kwiecień 2023 09:38

MARZEC 2023 - PODSUMOWANIE

W  marcu 2023 roku Straż Miejska w Radomiu podjęła    1230    interwencji:

-                             721  interwencji mieszkańców naszego miasta;

-                             110  interwencji pracowników monitoringu miejskiego;

-                              355 interwencji własnych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu;

-                               44  interwencji zleconych przez inne służby

 

Różnorodność działań funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu sprawia, że zgłoszone do dyżurnego Straży Miejskiej i podjęte przez patrole interwencje sklasyfikowano
i wyszczególniono poniżej:

 1. Kontrola Miejsca Zagrożonego (na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz obserwacji własnych) – 41 ;
 2. Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami – 219      , w tym:
 3. wypalanie odpadów i nieczystości   –  50 ;
 4. nieporządek                                      -   60 ; 
 5. niszczenie zieleni                        -    55 ;
 6. Interwencje dotyczące zwierząt – 148 ;
 7. Nieprawidłowe parkowanie – 382 ;
 8. Zakłócanie ładu i porządku publicznego – 61 ;
 9. Sprawcy przestępstw – -- ;
 10. Zagrożenie zdrowia i życia – 101 (w tym udzielenie pomocy osobom śpiącym
  i leżącym na ulicy oraz bezdomnym);
 11. Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym – 55;
 12. Interwencje pisemne oraz dokumentacja służbowa innych jednostek – 23 ;
 13. Asysta/Potwierdzenie danych – 27 ;
 14. Awarie – 52 ;
 15. Handel - 4 ;
 16. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia (wypadki, kolizje, pożar i inne) – 19 ;
 17. Czynności służbowe oraz profilaktyka szkolna – 81 ;
 18. Inne – 17 ;
Dział: Aktualności

Wreszcie wracają !

Już od dziś strażnicy miejscy znów będą mogli kontrolować prędkość przy pomocy fotoradarów.

Po uwzględnieniu wszystkich za i przeciw politycy wszystkich ugrupowań uznali, że to Straż Miejska jest formacją, która od 1 kwietnia będzie decydowała o kontrolach drogowych na terenie miasta. Policjanci utracą takie możliwości.

Uwagę polityków zwróciła skuteczność „municypalnych” i umiejętność podreperowania budżetu państwa ogarniętego dużą inflacją.

Nowe przepisy pozwolą na dyscyplinowanie kierowców którzy szaleją na miejskich ulicach.

Straż Miejska w Radomiu pozyskała już dwa nowoczesne fotoradary, które nie tylko kontrolują prędkość ale także wyłapują tych którzy prowadzą rozmowy przez telefon i nie zapinają pasów bezpieczeństwa.

Kierowcom nie jest do śmiechu :P

 

 

 

 

 

Prima Aprilis J

Dział: Aktualności